28/02/2021 - 16:51

Đề nghị hướng dẫn thực hiện quy định khu vực không được phép nuôi chim yến

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị hướng dẫn thực hiện quy định khu vực không được phép nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của HĐND thành phố về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2979/UBND- KT ngày 5-10-2020. Trong đó, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về chăn nuôi trên địa bàn thành phố. Đồng thời, xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của HĐND thành phố, các đơn vị trực thuộc của Sở đã tổ chức triển khai tuyên truyền lồng ghép trong các buổi tập huấn, phổ biến pháp luật về chăn nuôi. Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT đang phối hợp với các địa phương triển khai thống kê và lấy ý kiến của các cơ sở chăn nuôi và hộ nuôi chim yến nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố. Đồng thời, rà soát các quy định hiện hành để tham mưu UBND thành phố xây dựng chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Nội dung này dự kiến UBND thành phố sẽ xem xét và trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp giữa năm 2021.

Trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu Sở NN&PTNT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của HĐND thành phố; khẩn trương rà soát các quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ bài viết