12/02/2019 - 20:44

Đề nghị hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố bố trí kinh phí để hỗ trợ cho hộ dân chăn nuôi theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (NN&PTNT) thành phố như sau:

- Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020; Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện; Thông tư số 205/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện công văn của UBND thành phố, Sở NN&PTNT đã triển khai và xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ từ năm 2015-2017 trên địa bàn thành phố. Sở đã gửi các sở, ngành, UBND các quận, huyện góp ý thẩm định kinh phí thực hiện. Qua nhiều lần gửi văn bản góp ý, đến cuối năm 2018, Sở NN&PTNT chưa nhận được đầy đủ ý kiến của các sở, ngành nên không đủ cơ sở trình UBND thành phố phê duyệt.

- Thực hiện Công văn số 4036/UBND-KT của UBND thành phố về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố, Sở NN&PTNT đã dự thảo Quyết định quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020 và gửi các sở, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan, đồng thời đăng trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến.

Sở NN&PTNT tiếp tục hoàn thiện quy trình lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Quyết định để Quyết định được ban hành đúng quy định, làm cơ sở thực hiện.

Chia sẻ bài viết