30/11/2020 - 05:53

Đề nghị điều chỉnh chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực xã

Cử tri đề nghị xem xét, điều chỉnh chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực xã, có chế độ hỗ trợ lực lượng Công an viên ở xã. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ chế độ bảo hiểm y tế, chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ, ban bảo vệ dân phố và mức phụ cấp đối với khu vực trưởng quân sự. Nội dung trả lời của Sở Nội vụ thành phố như sau:

- Về chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực ở xã, ấp đội trưởng, khu vực trưởng quân sự: Hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ, ấp đội trưởng, khu vực trưởng quân sự được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định mới tại Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22-11-2019 và Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ.

Theo đó, đối với dân quân thường trực, được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tại ngũ. Sở Nội vụ đã có tờ trình trình UBND thành phố dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, lực lượng dân quân thường trực xã, phường, thị trấn (sửa đổi các Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 5-12-2012 và Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 6-12-2019 của HĐND thành phố). 

- Về chế độ chính sách đối với Công an viên ở xã, ban bảo vệ dân phố: Hiện nay, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ xây dựng dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đang tổ chức lấy ý kiến góp ý (trên tinh thần hợp nhất 3 lực lượng Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng). Do đó, khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được ban hành, trong phạm vi chức năng, quyền hạn được giao, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố xây dựng, điều chỉnh các chế độ, chính sách cho các đối tượng này theo quy định.

Chia sẻ bài viết