31/08/2019 - 17:16

Đề nghị điều chỉnh chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực xã, phường, thị trấn

Cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực xã, phường, thị trấn. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ chế độ bảo hiểm y tế và chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ, ban bảo vệ dân phố. Nội dung trả lời của Sở Nội vụ thành phố như sau:

Ngày 10-10-2018, Thường trực HĐND thành phố có công văn thống nhất với đề nghị của UBND thành phố xây dựng nghị quyết thay thế Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 5-7-2012 của HĐND thành phố về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, phường, xã, thị trấn và Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 5-7-2012 của HĐND thành phố về số lượng, mức phụ cấp lực lượng công an xã, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn, Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực. Về thời gian trình HĐND thành phố: Chưa xem xét thông qua nghị quyết thay thế Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ở kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 của HĐND thành phố cho đến khi có các văn bản quy định chế độ tiền lương mới theo tinh thần Công văn số 8476/VPCP-KTTH ngày 6-9-2018 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII  (không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành).  

Trong thời gian chờ Trung ương ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai xây dựng dự thảo Nghị quyết, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương, đối tượng chịu sự tác động. Trên cơ sở ý kiến góp ý, Sở Nội vụ đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để gửi Sở Tư pháp thẩm định. Khi Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới; căn cứ theo đó, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết điều chỉnh chế độ, chính sách đối với các đối tượng nêu trên để phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

 

Chia sẻ bài viết