29/03/2020 - 06:43

Đề nghị đặt tên cầu

Cử tri đề nghị xem xét việc đặt tên các cây cầu trên tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn cho phù hợp với vị trí địa lý và lịch sử cách mạng của địa phương. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Ghi nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát tên các cầu trên tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn thuộc địa bàn TP Cần Thơ.

Qua kiểm tra, rà soát trên tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn có 4 cây cầu thuộc địa bàn huyện Cờ Đỏ và 2 cây cầu thuộc địa bàn huyện Vĩnh Thạnh phù hợp với vị trí địa lý và lịch sử cách mạng của địa phương. Do đó, các cây cầu trên địa bàn 2 địa phương này không cần thiết phải đổi tên. Riêng 6 cây cầu thuộc địa bàn huyện Thới Lai, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố đang phối hợp với địa phương rà soát để tiến hành tổng hợp đối với các cây cầu đủ điều kiện và phù hợp với vị trí địa lý và lịch sử cách mạng địa phương để tham mưu trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị theo quy định.

Chia sẻ bài viết