08/05/2020 - 21:24

Đề nghị cho biết tiến độ xây dựng đô thị thông minh

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị cho biết tiến độ xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh (ĐTTM). Nội dung trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT)  thành phố như sau:

- Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Thành ủy về xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành ĐTTM, giai đoạn 2016-2025, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU của Thành ủy và Quyết định số 2582/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành ĐTTM, giai đoạn 2016-2025. UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng dự thảo Đề án xây dựng TP Cần Thơ phát triển trở thành ĐTTM, giai đoạn 2016-2025 (sau đây gọi là Đề án).

- Ngày 25-12-2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3422/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành ĐTTM, giai đoạn 2016-2025 (thay thế Quyết định số 2582/QĐ-UBND), giao Sở TT&TT xây dựng Đề án. Sở TT&TT đã phối hợp với Tập đoàn VNPT, các sở, ban, ngành có liên quan và các tổ chức, chuyên gia tham mưu tiếp tục hoàn thiện Đề án. Ngoài ra, Sở TT&TT phối hợp với đoàn VNPT khảo sát hiện trạng, nhu cầu quản lý tại một số sở, ngành để đề xuất triển khai thí điểm Trung tâm giám sát điều hành ĐTTM và một số dịch vụ ĐTTM.

- Trong quá trình tham mưu xây dựng Đề án, Sở TT&TT gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như việc xây dựng ĐTTM là nội dung mới, chưa có nhiều mô hình, kinh nghiệm thực tế triển khai ở Việt Nam (một số tỉnh, thành trong nước cũng chỉ bắt đầu triển khai hoặc thí điểm triển khai ĐTTM), do đó trong quá trình vừa xây dựng Đề án vừa nghiên cứu mô hình.

Ngoài ra, các sở, ngành liên quan các lĩnh vực phát triển ĐTTM còn nhiều hạn chế về khả năng tiếp cận, am hiểu về ĐTTM. Do đó, công tác triển khai thực hiện Đề án còn chậm so với yêu cầu đề ra. Mặt khác, các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đo lường về ĐTTM ở Việt Nam chưa đầy đủ, khung tham chiếu ICT phát triển ĐTTM (phiên bản 1.0) và Bộ chỉ số ĐTTM Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) đã được Bộ TT&TT ban hành, bước đầu triển khai vẫn còn các khó khăn.

- Một số giải pháp chủ yếu: Hoàn thiện Đề án, trong đó xác định rõ lộ trình, phân kỳ đầu tư xây dựng ĐTTM để trình UBND thành phố phê duyệt. Đồng thời, tăng cường hợp tác, phối hợp sử dụng các nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước có đủ năng lực để thí điểm triển khai ĐTTM đối với một số lĩnh vực cụ thể, đánh giá hiệu quả thí điểm, rút kinh nghiệm và triển khai mở rộng các lĩnh vực, tiến tới hoàn thiện triển khai ĐTTM trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố.

Chia sẻ bài viết