17/06/2024 - 19:18

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ở khu dân cư lô số 49

Cử tri ở dự án khu dân cư lô số 49 do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 8 làm chủ đầu tư, đề nghị ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ, giúp người dân được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, an tâm sinh sống. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng phương án bàn giao GCN số 3598/PA-STNMT và Phương án số 1333/PA-STNMT. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Cái Răng thực hiện chỉnh lý sang tên cho người đứng ra bảo lãnh, mua tài sản 211/234 GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, đạt tỷ lệ 90,17% và người đứng ra bảo lãnh, mua tài sản đã chuyển nhượng lại cho các hộ dân và đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Cái Răng chỉnh lý sang tên, bàn giao 204/234 GCN, đạt tỷ lệ 87,17%. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị, cá nhân khẩn trương thực hiện các thủ tục để đảm bảo điều kiện cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Đối với số lượng lô nền còn lại chưa cấp GCN cho Công ty (khoảng trên 460 lô nền) là do Công ty chưa đầu tư cơ sở hạ tầng do một số vị trí còn chưa giải phóng mặt bằng, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính để cấp GCN. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp tham mưu xác định giá thu tiền sử dụng đất tại dự án; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; đồng thời, Công ty có trách nhiệm phối hợp UBND quận Cái Răng khẩn trương giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở cấp GCN cho Công ty và chuyển nhượng cho hộ dân theo quy định.

Chia sẻ bài viết