18/05/2017 - 21:10

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch vững mạnh

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW (viết tắt là Chỉ thị 05-CT/TW) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại TP Cần Thơ, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (viết tắt là NQTW4 khóa XII). Đánh giá về những kết quả bước đầu sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết:

 

 

- Tiếp thu Chỉ thị 05-CT/TW và kế hoạch của Ban Bí thư, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, BTV Thành ủy ban hành các kế hoạch về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và nhân rộng điển hình; kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa và ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII) từ nay đến năm 2020…

Dưới sự chỉ đạo của BTV Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu BTV Thành ủy ban hành mẫu đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân năm 2017 gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII) và cam kết thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên (viết tắt là Quy định số 55-QĐ/TW). Tất cả các cấp ủy đảng, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đều chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của cấp mình; đồng thời tổ chức quán triệt cho trên 98% cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Thành ủy và các cấp ủy đảng thành phố đã triển khai chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với triển khai thực hiện NQTW4 (khóa XII) cho 44.382/45.073 đảng viên… Từ đó, cán bộ, đảng viên xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố quốc phòng - an ninh.

 Thưa đồng chí, cụ thể việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với NQTW4 (khóa XI), NQTW4 (khóa XII) tại thành phố Cần Thơ đạt những kết quả nổi bật gì?

-Với quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII), Thành ủy đã tập trung nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, điển hình nhất là Thành ủy đã tổ chức 1 hội nghị dành cho cán bộ chủ chốt thành phố (đến cấp trưởng phòng của các ngành thành phố và trưởng phòng quận, huyện) và 1 hội nghị dành cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở (xã, phường, thị trấn), để bàn giải pháp thực hiện NQTW4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW và đẩy mạnh cải cách hành chính.

 

 Tổng kết, trao giải Liên hoan các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, do Quận ủy Bình Thủy tổ chức. Ảnh: Q. LAM

Có thể khẳng định, qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều giữ vững phẩm chất, đạo đức, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; nhận thức rõ vai trò nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đăng ký làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính giảm bớt phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; quan tâm giải quyết dứt điểm bức xúc của nhân dân.

Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đã kết hợp sáng tạo giữa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình có hiệu quả trong học tập và làm theo, mô hình "dân vận khéo" trên các lĩnh vực; có hàng ngàn gia đình đã tự nguyện hiến đất, hoa màu, di dời vật kiến trúc và đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng...

Đặc biệt, các cấp ủy đảng, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện NQTW4 (khóa XI), NQTW4 (khóa XII); nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; thẳng thắn nhìn nhận và quyết tâm khắc phục khuyết điểm, vi phạm. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi và khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

 Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, theo đồng chí, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW còn bộc lộ những hạn chế gì cần khắc phục?

- Theo tôi, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, thành phố vẫn còn những hạn chế nhất định đó là:

Thứ nhất, một vài cấp ủy triển khai, quán triệt còn chậm; còn lúng túng trong xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; có tư tưởng trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên. Việc lựa chọn những vấn đề "nổi cộm", "bức xúc" để chi bộ, đảng bộ tập trung giải quyết còn hạn chế, còn chung chung, chưa cụ thể.

Thứ hai, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa cao; vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, dẫn đến tham nhũng, nhận hối lộ, vi phạm phải thi hành kỷ luật, bị truy tố, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin của nhân dân. Chỉ tính trong đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn kiểm điểm theo NQTW4 (khóa XII), thành phố có 6 tập thể và 32 cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, qua đó đã xử lý kỷ luật khiển trách 1 tập thể, nhắc nhở 5 tập thể, kỷ luật 11 cá nhân; có 22 đồng chí vi phạm Quy định số 03-QĐ/TU ngày 6/6/2016 của BTV Thành ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đã xử lý kỷ luật 20 đồng chí…

Thứ ba, việc phát hiện, tôn vinh và biểu dương cho những người lao động trực tiếp, những việc làm tốt cụ thể, tại cộng đồng dân cư, đơn vị công tác thời gian gần đây đã được quan tâm nhưng thường chỉ thực hiện trong các đợt sơ kết, tổng kết nên chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy chưa thường xuyên, sâu sát; việc phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa kịp thời.

 Thưa đồng chí, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với NQTW4 (khóa XII), trong thời gian tới, Thành ủy tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện những công tác trọng tâm nào?

- Thời gian tới, BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương. Thành ủy chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện NQTW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên.

Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở cần tập trung triển khai học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII). Quan tâm tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, qua đó phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo; chủ động biểu dương các điển hình tiên tiến; phê bình, uốn nắn nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đăng ký thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cam kết thực hiện NQTW4 (khóa XII), Quy định số 55-QĐ/TW, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu quan tâm, hình thức; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Từ đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh.

 Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết