10/09/2020 - 17:34

Danh sách
Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

Danh sách

Các cá nhân đề nghị  xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Cần Thơ lần thứ Ba - năm 2021
(Kèm theo Công văn số  2420/SVHTTDL-TCPC ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ)

1. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”:

2. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”:

Thông tin góp ý, kiến nghị: gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Địa chỉ: Số  01 đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, email: ptccb_sovhttdl@cantho.gov.vn.

Chia sẻ bài viết