31/12/2008 - 08:59

Đồng chí Trương Tấn Sang:

Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận chính trị gắn với tổng kết thực tiễn

Trong hai ngày 29-30/12, tại Vĩnh Phúc, Hội đồng lý luận Trung ương đã họp tổng kết công tác năm 2008 và bàn chương trình công tác năm 2009. Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao hoạt động của Hội đồng lý luận Trung ương, biểu dương Hội đồng đã chắt lọc, xây dựng những báo cáo chuyên đề và tổ chức các cuộc hội thảo khoa học để đóng góp những ý kiến có giá trị tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ việc xây dựng, thực hiện các Đề án của Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận chính trị gắn với tổng kết thực tiễn, giải quyết những vấn đề đặt ra trên con đường phát triển của đất nước.

Đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu trong năm 2009, Hội đồng hãy tập trung nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh của Đảng năm 1991, những vấn đề cần bổ sung, phát triển; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phê phán, bác bỏ những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch. Hội đồng cần mở rộng và nâng cao chất lượng quan hệ hợp tác nghiên cứu với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các Đảng Cộng sản, công nhân, các Đảng cầm quyền trên thế giới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X); chủ động nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc các lý thuyết phát triển, các trào lưu lý luận và các thành tựu khoa học xã hội thế giới nhằm mục đích nâng cao năng lực lý luận của Đảng ta và để giải đáp những vấn đề thực tiễn của đất nước, của thời đại.

Năm 2008, Hội đồng lý luận Trung ương đã làm rất nhiều công việc với nỗ lực vượt bậc, đóng góp quan trọng về cơ sở lý luận, tư vấn hữu hiệu cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Một số vấn đề rất quan trọng như: phối hợp chuẩn bị các chuyên đề trong kế hoạch nghiên cứu, học tập của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chuẩn bị và tổ chức thành công hội thảo lý luận lần thứ 4 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc; tổ chức nghiên cứu các đề tài và báo cáo 15 chuyên đề cho Tiểu ban cương lĩnh của Đảng.

NGUYỄN VĂN CHỮ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết