29/08/2008 - 09:25

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

* Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng cho 4 nhóm đối tượng thuộc diện chính sách xã hội

(TTXVN)- Ngày 27-8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg) quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Theo đó, việc công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo Quyết định trên thực hiện đối với các loại tài sản: Nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng, phương tiện đi lại, tài sản được quy định là tài sản cố định (hữu hình) theo quy định của Nhà nước về chế độ quản lý tài sản cố định được hình thành từ nguồn gốc ngân sách; tài sản là hàng viện trợ, quà biếu, tặng cho của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước, được Nhà nước giao cho các đơn vị, cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng.

Về nguyên tắc, cơ quan có trách nhiệm công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phải cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về quản lý, sử dụng tài sản qua các hình thức: Công bố trong các kỳ họp thường niên của cơ quan, đơn vị, tổ chức; phát hành ấn phẩm; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan; thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; đưa thông tin lên trang thông tin điện tử và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nội dung công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gồm: Công khai chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; công khai kinh phí, kế hoạch đầu tư, mua sắm, trang bị tài sản nhà nước; công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; công khai việc điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác đối với tài sản nhà nước. Nội dung trên được thực hiện định kỳ hàng năm, chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch; công khai việc quản lý, sử dụng các tài sản được viện trợ, quà biếu, tặng cho. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận tài sản trên, cơ quan, đơn vị nhận viện trợ, quà biếu, tặng cho phải công khai quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền và phương án sử dụng tài sản tại đơn vị mình và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

* Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với 4 nhóm đối tượng thuộc diện chính sách xã hội.

Cụ thể, 4 nhóm đối tượng thuộc diện chính sách xã hội được điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng bằng 3% mức lương tối thiểu chung tại Quyết định trên bao gồm: Nhóm thứ nhất, các đối tượng được khám, chữa bệnh theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15-10-2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo. Nhóm thứ hai, đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống ở một số vùng theo các Quyết định số: 24, 25, 26 và 27/2008/QĐ-TTg ngày 5-2-2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, vùng Tây Nguyên, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010. Nhóm thứ ba, người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội. Nhóm thứ tư, người thuộc hộ gia đình cận nghèo có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 130% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ bài viết