05/11/2022 - 08:22

Cần Thơ triển khai kế hoạch thực hiện 2 chương trình khuyến học của quốc gia

(CT) - Ngày 4-11, Hội Khuyến học TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện 2 chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ðó là “Ðẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 378/QÐ-TTg ngày 25-3-2022 và “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 677/QÐ-TTg ngày 3-6-2022.

Theo đó, đến năm 2030, TP Cần Thơ phấn đấu đạt tỷ lệ: 90% “Gia đình học tập”, 80% “Dòng họ học tập”, 90% “Cộng đồng học tập”, 90% “Ðơn vị học tập”. Bên cạnh đó, 60% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ, cộng đồng học tập và 80% cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị học tập đạt danh hiệu “Công dân học tập”. 85% người đạt danh hiệu “Công dân học tập” có kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; trong đó có 75% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

Ðể thực hiện các mục tiêu trên, các cấp hội khuyến học đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến về xây dựng và phát triển các mô hình; phát động phong trào thi đua “Học để thay đổi và thích ứng với công nghệ 4.0”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong tổ chức các hoạt động học tập, xây dựng mô hình; triển khai bộ tiêu chí mô hình “Công dân học tập” trong toàn thành phố; tăng cường nguồn lực xã hội hóa trong thúc đẩy phong trào học tập suốt đời...

Hội nghị cũng trao đổi, thảo luận để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, mô hình, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết