19/03/2018 - 07:53

Đồng chí Lê Văn Mau, Bí thư chi bộ khu vực Thới Thạnh, phường Thới An, quận Ô Môn

Cán bộ, đảng viên phải nêu gương

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (NQTW4), Trung ương đã đề ra các nhóm giải pháp sát hợp, thiết thực. Tùy theo đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị, từng cấp ủy Đảng đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc NQTW4 gắn với chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng và  hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên giao.  

Thông qua việc quán triệt, thực hiện NQTW4, từng cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên có dịp soi rọi mình, nâng cao nhận thức, giữ vững quan điểm, lập trường chính trị, kịp thời đấu tranh, ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái. Tùy vào chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác, từng cán bộ, đảng viên phải đăng ký thực hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hằng tháng, hằng quý, hằng năm. Các cấp ủy Đảng có trách nhiệm phân công, giao việc cụ thể, thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện; tạo điều kiện cho đảng viên phát huy năng lực, sở trường. Đặc biệt, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách, vận động đóng góp thực hiện các công trình phúc lợi, phục vụ lợi ích cộng đồng, chăm lo đời sống người dân. Qua đó, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp...

Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng phải thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững khối đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, tuyên truyền, học tập nghị quyết nhằm cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình; kịp thời phát hiện, uốn nắn và ngăn ngừa vi phạm…

QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết