28/03/2012 - 21:45

Cán bộ chủ chốt khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

* TP CẦN THƠ: Cán bộ nghỉ hưu nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

(TTXVN-CT)- Ngày 28-3, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị nghe phổ biến quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết; nghiên cứu bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Giới thiệu những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) là Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt. Nghị quyết đã được cán bộ, đảng viên đón nhận với sự đồng tình và nhất trí cao. Vấn đề quyết định bây giờ là khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, Đảng ta càng phải đặc biệt coi trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng như Đại hội XI và Hội nghị Trung ương 4 đã chỉ ra, tạo bước chuyển thực sự trong công tác này. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại.

Hội nghị tiến hành thảo luận, quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị; hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương; thống nhất những nhiệm vụ để triển khai thực hiện trong thời gian tới, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng.

* Ngày 28-3-2012, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQ TW4) cho gần 500 đại biểu gồm: cán bộ nghỉ hưu thuộc diện Thành ủy quản lý và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố (chưa tham dự hội nghị quán triệt, triển khai của cán bộ chủ chốt). Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu nghiên cứu, quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (NQ12); Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy thực hiện NQ12; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy về kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo kế hoạch của Thành ủy thực hiện NQ12 và những điểm mới (bổ sung, sửa đổi) trong Điều lệ Đảng; Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy triển khai thực hiện NQ12 về công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện “Quy định những điều đảng viên không được làm”; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai thực hiện NQ12 về công tác tư tưởng, tuyên truyền và tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn của Ban Dân vận Thành ủy triển khai thực hiện NQ12.

Hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận quán triệt NQ12, Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị và đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của Thành ủy về thực hiện NQ12.

* Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU về việc thực hiện NQ TW4. Theo đó, Thành ủy chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt NQ TW4 và các Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn thực hiện NQ TW4 cấp thành phố thực hiện trong tháng 3-2012; Ban Dân vận Thành ủy, Đảng đoàn UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và cấp huyện và tương đương thực hiện trong tháng 4-2012; cấp cơ sở thực hiện trong tháng 5-2012. Việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cấp thành phố thực hiện trong tháng 7 và 8-2012; cấp huyện và tương đương thực hiện trong tháng 8 và 9-2012; cấp ủy tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện trong tháng 9, 10 và 11-2012.

HƯƠNG THỦY-ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết