17/05/2008 - 09:46

Các địa phương không huy động thêm vốn đầu tư cho các dự án mới, không cấp bách

Theo Công văn số 725/TTg-KTTH, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo các địa phương từ nay đến hết năm 2008 chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008; không huy động thêm vốn đầu tư từ các nguồn vốn vay ngân hàng thương mại hoặc phát hành trái phiếu; không huy động thêm vốn đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước cho các dự án mới, không cấp bách.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi ngân sách cấp tỉnh bảo đảm theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương để bố trí vốn hoàn trả đúng thời hạn; quản lý, sử dụng nguồn vốn huy động đúng mục đích, đúng quy định và hiệu quả; đồng thời, thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản của địa phương theo đúng quy định của Quốc hội.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và hướng dẫn các địa phương thực hiện việc huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi ngân sách cấp tỉnh theo đúng quy định.

T. T. N (TTXVN)

Chia sẻ bài viết