22/10/2008 - 08:06

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo:

Các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo thực hiện tốt cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

(TTXVN)- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số: 27-CT/TƯ về lãnh đạo thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Chỉ thị nêu rõ: Tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước là công việc rất lớn và phức tạp, liên quan đến các cấp, các ngành và mỗi người dân.

Để thực hiện thắng lợi cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1-4-2009, Ban Bí thư yêu cầu: Các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn phải tổ chức quán triệt đến chi bộ và đảng viên nhận thức rõ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1-4-2009; coi tổng điều tra dân số năm 2009 là công tác quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của tất cả các ngành, các cấp; cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, hoàn thành đồng bộ ở tất cả các địa bàn điều tra.

Lãnh đạo các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền, giải thích, vận động cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, đối tượng và quy trình điều tra của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở để thực hiện một cách thống nhất. Quan tâm đến công tác tư tưởng ở những địa bàn vừa có điều chỉnh địa giới hành chính, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và vùng có đông đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số, đề phòng kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc mục tiêu của cuộc tổng điều tra.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tạo điều kiện cho công tác điều tra dân số và nhà ở tiến hành thuận lợi, chính xác. Tổ chức tốt khâu xử lý, tổng hợp và phổ biến số liệu điều tra để kịp thời phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước; chú ý bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, nhất là bảo mật thông tin cá nhân và những thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Chia sẻ bài viết