11/06/2017 - 18:17

Đồng chí Lê Văn Thắng, Bí thư Chi bộ 3, Đảng bộ bộ phận khu vực 5, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy:

Biểu dương, nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu

Để Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đi vào cuộc sống thì cả hệ thống chính trị nghiêm túc thực hiện bằng những hành động thiết thực. Các cấp ủy đảng cần thực hiện tốt công tác thông tin thời sự trong và ngoài nước để định hướng nhận thức đúng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải gắn bó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Điều quan trọng là thực hiện nghị quyết phải đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở thì hiệu quả mới cao. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị phải có phẩm chất đạo đức tốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Để phục vụ nhân dân tốt hơn cần phải chấn chỉnh lại hoạt động của hệ thống hành chính công đảm bảo tinh gọn, chất lượng cao. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là điều rất cần thiết, nhằm phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đảng viên trong tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến cùng tập thể quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra. Trong quá trình thực hiện nghị quyết cần có sơ kết từng đợt nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như rút kinh nghiệm, chỉ đạo khắc phục những hạn chế để đạt hiệu quả cao. Song song đó, cần biểu dương, nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị góp sức xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh.

Thanh Thy (lược ghi)

Chia sẻ bài viết