03/12/2023 - 17:54

Bế mạc Ðại hội XIII Công đoàn Việt Nam 

(TTXVN) - Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, sáng 3-12, Ðại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã chính thức bế mạc.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN Ðỗ Văn Chiến và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc mừng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII Nguyễn Ðình Khang cho biết: Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ðại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đã hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra.

Ðại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các vị khách quốc tế, đại diện Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương, tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; cán bộ công đoàn nhiều thời kỳ đã dự phiên trọng thể và hoạt động của Ðại hội, tạo sự cổ vũ, động viên to lớn đối với giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ðại hội đã nghe Báo cáo tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Ðại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tham luận, thảo luận tại Ðại hội và tổ chức 10 diễn đàn chuyên đề đã làm sâu sắc thêm những định hướng lớn và nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo chính trị, củng cố thêm về lý luận và thực tiễn làm cơ sở nhanh chóng đưa Nghị quyết Ðại hội vào cuộc sống. Ðại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình tại Ðại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Ðiều lệ Công đoàn sửa đổi, bổ sung.

Tại Ðại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo, khẳng định rõ vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, biểu dương đóng góp to lớn của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hơn 90 năm qua và nhiệm kỳ 2018-2023. Tổng Bí thư nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn những năm tới; trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội quan tâm chăm lo, xây dựng, phát huy vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII Nguyễn Ðình Khang nhấn mạnh: Ðại hội đã phát huy dân chủ bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII gồm 168 ủy viên, là những người có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn để gánh vác trọng trách do Ðảng, công nhân, viên chức, người lao động giao phó. Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất bầu Ðoàn Chủ tịch, Thường trực Ðoàn Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Ðại hội.

Ðại hội biểu thị quyết tâm của tổ chức Công đoàn thực hiện thành công mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Công đoàn hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Công đoàn đổi mới, tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ðến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Ðảng, Nhà nước...

Chia sẻ bài viết