15/08/2008 - 08:03

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng:

Bảo đảm các quyết sách an sinh xã hội sớm đi vào cuộc sống

* Quy định mới về trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

(Cổng TTĐT Chính phủ)- Trong buổi làm việc với lãnh đạo các Bộ, ngành về tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội, ngày 14-8 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh đến việc thực hiện mọi biện pháp bảo đảm và nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, hiện nay đi đôi với nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng kinh tế phải đặc biệt quan tâm hỗ trợ người nghèo, người có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã chú trọng thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân thông qua việc tăng cường giải quyết việc làm, hỗ trợ các đối tượng chính sách,...

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ rõ, cần chấn chỉnh sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, các đơn vị trong mỗi Bộ để bảo đảm các quyết sách về an sinh xã hội của Chính phủ sớm đi vào cuộc sống. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các Bộ, ngành, tiếp tục rà soát, đơn giản thủ tục để thực hiện nhanh, hiệu quả các chính sách đã đề ra; thực hiện đầy đủ và có hiệu quả chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, ngư dân và người dân các vùng khó khăn, vùng bị thiên tai. Đồng thời tiếp tục xem xét sửa đổi, bổ sung, ban hành các chính sách an sinh xã hội mới như trợ cấp cho người làm công, ăn lương gặp khó khăn, có thu nhập thấp, người về hưu, người có công với cách mạng...

Bộ Lao động, - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan phải làm tốt việc xác định đối tượng nghèo làm căn cứ xây dựng chính sách an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng lưu ý, khi nghiên cứu, xây dựng các chính sách an sinh xã hội mới, các Bộ, ngành phải quán triệt và bám sát các Nghị quyết của Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị về các giải pháp tăng cường an sinh xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là đầu mối tổng hợp các chính sách an sinh xã hội và báo cáo thường kỳ Chính phủ về tình hình thực hiện các chính sách này.

* Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 (gọi chung là người có công với cách mạng) gồm: Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng kể từ ngày có quyết định công nhận; được cấp báo Nhân dân hàng ngày, sinh hoạt văn hóa tinh thần phù hợp với điều kiện nơi cư trú.

Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi theo quy định hiện hành mà chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; thân nhân được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 3 tháng trợ cấp, phụ cấp mà người hoạt động cách mạng được hưởng trước khi chết.

Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định hiện hành thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng còn sống hoặc con (trong trường hợp cha, mẹ, vợ, chồng không còn) của họ được hưởng trợ cấp chung 1 lần là 50 triệu đồng. Tương tự đối với trường hợp là thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 thì được trợ cấp 25 triệu đồng; người có công với cách mạng không có vợ hoặc chồng thì thực hiện trợ cấp 1 lần 10 triệu đồng đối với người thờ cúng.

Cũng theo Nghị định này, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng đối với cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng (đang sống cô đơn không nơi nương tựa), con (hoặc con mồ côi) từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi của người có công với cách mạng nếu vẫn tiếp tục đi học, con bị tàn tật nặng từ nhỏ khi hết hạn hưởng trợ cấp vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

VĂN HIẾN - MAI HƯƠNG

Chia sẻ bài viết