02/04/2023 - 18:49

Ðề nghị xem xét điều chỉnh hoặc đổi tên 3 cây cầu trùng tên

Cử tri quận Cái Răng phản ánh rạch Cái Da có 3 cây cầu đều mang tên Cái Da, gây khó khăn cho người dân khi phân biệt. Cử tri đề nghị thành phố xem xét điều chỉnh lại hoặc đổi tên các cầu nêu trên để thuận tiện giao dịch hành chính. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố như sau:

Căn cứ Nghị định 91/2005/NÐ-CP ngày 11-7-2005 của Chính phủ về quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng và Quyết định 987/QÐUBND ngày 2-5-2012 của UBND thành phố về việc ủy quyền đặt tên công cộng trên địa bàn thành phố, theo đó: Các cầu có chiều dài nhịp chính dưới 30m sẽ do UBND các quận, huyện xem xét quyết định. Các cầu có chiều dài nhịp chính trên 30m sẽ do UBND thành phố trình HÐND thành phố quyết định.

Qua phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng, 3 cầu có chiều dài như sau: (1)- Cầu Cái Da (từ dự án khu dân cư Nam Long nối dự án Trung tâm Văn hóa Tây Ðô), có chiều dài nhịp chính 18,6m, thuộc thẩm quyền của UBND quận Cái Răng. (2)- Cầu Cái Da (đi qua Thành đội), có chiều dài nhịp chính 42m, thuộc thẩm quyền của HÐND thành phố. (3)- Cầu Cái Da (ngoài quốc lộ), có chiều dài nhịp chính 42m, thuộc thẩm quyền của HÐND thành phố. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND quận Cái Răng tiến hành khảo sát thực tế để tham mưu HÐND thành phố và UBND thành phố thực hiện việc điều chỉnh theo đúng thẩm quyền, quy định.

Chia sẻ bài viết