17/01/2022 - 19:09

Ðề nghị tặng Cờ thi đua cho Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp 

(CT) - Chiều 17-1-2022, Khối thi đua các cơ quan Ðảng và Ban Dân tộc TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Chủ tọa hội nghị điều hành bình xét thi đua năm 2021.

Hội nghị xác định công tác thi đua của Khối trong năm 2022 tập trung các nội dung trọng tâm như: tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức triển khai kịp thời, có chất lượng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Nhất là Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2022 của Thành ủy…

Năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan của Ðảng và Ban Dân tộc TP Cần Thơ triển khai phong trào thi đua đến cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị trong Khối đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị có sự đổi mới về phương pháp, nội dung và hình thức, mang lại hiệu quả trên các mặt công tác. Các cơ quan, đơn vị trong Khối đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Ðảng và dân tộc…

Hội nghị thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 cho Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố; đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho Ðảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Ðảng thành phố và Ban Dân tộc thành phố có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết