26/10/2020 - 19:49

Ðề nghị không cấp giấy phép kinh doanh trò chơi bắn cá

Cử tri đề nghị xem xét không cấp giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh trò chơi (game) bắn cá. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố như sau:

Theo quy định tại danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Ðiều 5 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư, ngành, nghề kinh doanh trò chơi (game) bắn cá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc ngành thứ 219 tại Phụ lục 4 “Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tự có thưởng trên mạng)”.

Tại Khoản 8, Ðiều 7, Nghị định số 78/2025 ngày 14-9-2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định “Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành”.

Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi đáp ứng các điều kiện tại Khoản 1, Ðiều 28 Luật doanh nghiệp: “a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 38, 39, 40 và 42 của Luật này; c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí”.

Khi doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Ðăng ký kinh doanh và đảm bảo điều kiện để cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Ðăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng lý kinh doanh trong thời gian 3 ngày làm việc khi hồ sơ hợp lệ. Do đó, việc cử tri đề nghị không cấp giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh trò chơi (game) bắn cá là chưa đảm bảo theo quy định pháp luật.

Chia sẻ bài viết