17/07/2021 - 20:39

Ðề nghị điều chỉnh chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ

Cử tri đề nghị xem xét, điều chỉnh chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, ấp đội trưởng, khu vực trưởng quân sự. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ, ấp đội trưởng, khu vực trưởng quân sự được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Nghị định số 72/2020/NÐ-CP, ngày 30-6-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ.

Theo đó, dân quân thường trực được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tại ngũ. Ðể cụ thể hóa việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đối tượng này trên địa bàn, UBND thành phố sẽ trình HÐND thành phố xem xét, thông qua đề án tổ chức lực lượng huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 tại kỳ họp giữa năm 2021.

Về chế độ, chính sách đối với phó chỉ huy trưởng (là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã), UBND thành phố sẽ trình HÐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2021 để xem xét, thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (thay thế Nghị quyết số 07/2012/NQ-HÐND và sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2019/NQ-HÐND của HÐND thành phố).

Chia sẻ bài viết