07/03/2021 - 17:29

Ðề nghị đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Thời gian qua, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình thiết chế văn hóa luôn được thành phố quan tâm thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Hiện nay, thành phố cũng đang triển khai thực hiện các công trình, như: Trung tâm văn hóa, thể dục - thể thao quận Ninh Kiều; chỉnh lý, trưng bày Bảo tàng thành phố; Ðền thờ các vua Hùng…

Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ xem xét, tiếp tục đầu tư các công trình thiết kế văn hóa, như: xây dựng mới thư viện thành phố, các công trình thiết chế văn hóa tại Trung tâm Văn hóa Tây Ðô,… Qua đó, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vui chơi, giải trí, thư giãn của người dân thành phố.

Chia sẻ bài viết