10/09/2020 - 21:30

Ðề nghị có giải pháp hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị rà soát, đánh giá, có giải pháp thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn thành phố, góp phần phát triển ngành chăn nuôi, nâng cao đời sống nông dân. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Căn cứ Quyết định số 50/2014/QÐ-TTg ngày 4-9-2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 và các thông tư hướng dẫn thực hiện có liên quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị các quận, huyện đăng ký nhu cầu hỗ trợ chăn nuôi nông hộ, thẩm định và tổng hợp nhu cầu kinh phí gởi về Sở Tài chính thẩm tra. Sở Tài chính đã báo cáo UBND thành phố trình HÐND thành phố xem xét, quyết định phân bổ dự toán ngân sách về các quận, huyện.

Sau khi được cấp thẩm quyền quyết định bổ sung kinh phí, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố chỉ định và công bố danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống nuôi hoặc vật tư chăn nuôi cung cấp con giống và vật tư đảm bảo chất lượng cho người chăn nuôi chủ động lựa chọn; đồng thời, hướng dẫn các địa phương thực hiện hỗ trợ cho người chăn nuôi theo quy định...

Chia sẻ bài viết