03/01/2022 - 19:41

Ðề nghị có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Cử tri huyện Cờ Ðỏ đề nghị tiếp tục có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung trả lời của Ban Dân tộc thành phố như sau:

Ngày 8-7-2021, Văn phòng UBND TP Cần Thơ ban hành Công văn số 2398/VPUB-KGVX về việc thực hiện chế độ, chính sách dân tộc theo Quyết định số 861/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 1-7-2021, Bảo hiểm xã hội thành phố có Công văn số 440/BHXH-QLT về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế vùng dân tộc thiểu số.

Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc thành phố đã phối hợp với các cơ quan có liên quan, như: Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Cờ Ðỏ nghiên cứu, có ý kiến để tham mưu cho UBND thành phố. Sau khi xem xét, nghiên cứu các cơ quan, đơn vị đã thống nhất trình UBND thành phố chấp thuận tiếp tục thực hiện chính sách đóng bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số và người dân trên địa bàn ấp Thới Trường 1 và Thới Trường 2 thuộc xã Thới Xuân. 

UBND thành phố có Công văn số 3014/UBND-KGVX ngày 30-7-2021 về việc thực hiện chế độ, chính sách dân tộc theo Quyết định số 861/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với nội dung: Thống nhất việc tiếp tục thực hiện chính sách đóng bảo hiểm y tế cho những người dân được ngân sách đảm bảo đến hết ngày 31-12-2021 là 2.436 người, với tổng số tiền là 980.002.800 đồng. 

Sau khi có văn bản của UBND thành phố, Ban Dân tộc thành phố đã phối hợp, thông tin đến Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ để triển khai, thực hiện. Ðến nay, đã tổ chức thực hiện xong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân được hưởng ở các địa bàn nêu trên.l

 

Chia sẻ bài viết