17/06/2012 - 20:06

Việt Nam đạt tỷ lệ đô thị hóa 38% vào năm 2015

Chương trình Phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 là một trong những dự thảo quan trọng vừa được Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ xem xét phê duyệt.

Phát triển hệ thống đô thị quốc gia đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, hướng tới nền kinh tế xanh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, vùng và cả nước theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Mục tiêu đặt ra của Chương trình Phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 là đến năm 2015 tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt 38% với hệ thống 870 đô thị. Ngoài hai 2 đô thị đặc biệt còn có 211 đô thị từ loại I đến loại IV, 657 đô thị loại V và hình thành thêm 132 đô thị mới. Đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc sẽ đạt tới 45% với hệ thống khoảng 940 đô thị. Để đạt chỉ tiêu này, các địa phương tập trung xây dựng chương trình phát triển đô thị, lồng ghép phối hợp với các chương trình, kế hoạch khác trên địa bàn đảm bảo phát triển đô thị bền vững.

THU HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết