18/07/2019 - 08:02

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính 

Ðoàn công tác kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) TP Cần Thơ đã có đợt kiểm tra tại Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Ðào tạo. Qua kiểm tra, đoàn đã đề ra những kiến nghị giúp các đơn vị hoàn thiện hơn nữa công tác CCHC trong thời gian tới.

Người dân thực hiện TTHC tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ.

Từ đầu năm đến nay, công tác CCHC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ có những kết quả nổi bật. Sở đã trang bị bàn hướng dẫn, máy tính tại Bộ phận một cửa, thiết kế tờ rơi và thành lập Tổ tình nguyện viên hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở. Số hồ sơ trực tuyến mức độ 3 là 339 hồ sơ, mức độ 4 là 35 hồ sơ, tăng 291% so với cùng kỳ. Tại các phòng, ban của Sở, có khoảng 7 phần mềm chuyên ngành trong công tác nghiệp vụ được ứng dụng. Từ đầu năm đến nay, Sở đã tổ chức 4 cuộc họp trực tuyến đến cấp huyện.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ quan tâm công tác đảm bảo an toàn thông tin. 71,42% máy tính của Sở có phần mềm diệt virus có bản quyền. Sở phân công lãnh đạo và công chức phụ trách về an toàn thông tin mạng. Từ đầu năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa để xảy ra sự cố về mất an toàn thông tin. Ngoài ra, các phòng, ban của Sở cũng ứng dụng 18 phần mềm chuyên ngành trong công tác nghiệp vụ. Số TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 33/71 TTHC, chiếm tỷ lệ 46,5%; mức độ 4 là 12/71 TTHC, chiếm tỷ lệ 17%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đạt 99,2%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 4 đạt 52,5%.

Sở Tài chính cũng đã xây dựng Quy chế đảm bảo an toàn thông tin; Quy chế quản trị, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Bên cạnh đó, 97% công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử thành phố (@cantho.gov.vn) để trao đổi công việc. Văn bản đi, đến đều được luân chuyển trên phần mềm qua lãnh đạo và công chức viên chức các phòng ban chuyên môn để xử lý theo đúng quy định. 100% lãnh đạo Sở, lãnh đạo cấp phòng tham gia xử lý văn bản đi, đến trên hệ thống phần mềm. Sở thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, có xây dựng Kế hoạch văn thư lưu trữ và danh mục hồ sơ năm 2019; tạo lập hồ sơ công việc tại các phòng chuyên môn theo đúng Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 5-4-2013 về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan trên địa bàn thành phố Cần Thơ; cải tạo, mở rộng kho lưu trữ và bố trí công chức phụ trách công tác văn thư lưu trữ.

Bên cạnh những kết quả tích cực trên, đoàn kiểm tra cũng cho rằng báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC, công tác tuyên truyền CCHC chưa thể hiện được những kết quả đạt được, cũng như chưa đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch để có thể theo dõi, đôn đốc thực hiện đối với những nhiệm vụ chưa hoàn thành và làm cơ sở kiểm chứng cho chỉ số CCHC vào cuối năm. Số TTHC thực tế chưa được đăng tải đầy đủ trên phần mềm Cổng Dịch vụ công trực tuyến. Công chức phụ trách công tác văn thư chưa đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31-10-2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư. Bên cạnh đó, diện tích kho lưu trữ nhỏ, chưa đảm bảo so với khối lượng tài liệu của đơn vị…

Ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, đại diện đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị bổ sung danh mục nhiệm vụ, công việc cụ thể vào Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 để có cơ sở xác định mức độ hoàn thành Kế hoạch vào cuối năm; thực hiện xây dựng hồ sơ đề xuất an toàn thông tin theo cấp độ đối với hệ thống mạng LAN gửi Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, phê duyệt trước ngày 15-9-2019  theo hướng dẫn tại Công văn số 1189/STTTT-CNTT ngày 27-6-2019 của Sở Thông tin và Truyền thông. Các đơn vị cần quan tâm cử công chức phụ trách công tác văn thư lưu trữ tham gia các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ văn thư lưu trữ để đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31-10-2014 của Bộ Nội vụ. Cần quan tâm nâng cấp, mở rộng kho lưu trữ; bố trí đủ trang thiết bị thiết yếu (máy điều hòa, máy hút ẩm, quạt đèn...) cho kho lưu trữ để bảo quản tài liệu được dài lâu. Đồng thời rà soát, xác định giá trị tài liệu và tiêu hủy những hồ sơ tài liệu đã hết thời hạn bảo quản nhằm giải phóng kho lưu trữ. Ngoài ra, các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nghiên cứu triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức mức độ 3, 4 đối với những TTHC phù hợp (thành phần hồ sơ ít, số lượng hồ sơ phát sinh thường xuyên)…

Bài, ảnh: Hoàng Yến

Chia sẻ bài viết