11/03/2010 - 21:16

Giới thiệu Chính sách - Pháp luật

Từ ngày 1-7-2010 cấm lưu hành mũ bảo hiểm có dấu “CS”

Thông tư số 23/2009/TT-BKHCN ngày 31-12-2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định, kể từ ngày 1-7-2010, mũ bảo hiểm (MBH) có dán tem “CS” và MBH nhập khẩu dán tem “đã kiểm tra” sẽ không được lưu hành trên thị trường. Từ thời điểm này, tất cả mũ MBH sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên thị trường thống nhất chỉ sử dụng dấu tem “CR”.

* Nguyên tắc chuyển đổi dấu chất lượng:

- Việc chuyển đổi dấu chất lượng chỉ áp dụng đối với MBH gắn dấu CS hoặc dán tem “đã kiểm tra” có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng được sản xuất, nhập khẩu trước ngày 15-11-2008 và có hồ sơ công bố phù hợp tiêu chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc hồ sơ kiểm tra chất lượng MBH nhập khẩu lưu tại một trong các Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Việc chuyển đổi dấu chất lượng không áp dụng trong các trường hợp sau: MBH gắn dấu CS hoặc dán tem “đã kiểm tra” có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng nhưng được sản xuất, nhập khẩu sau ngày 15-11-2008; MBH gắn dấu CS hoặc dán tem “đã kiểm tra” có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhưng không có hồ sơ công bố phù hợp với tiêu chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc hồ sơ kiểm tra chất lượng MBH nhập khẩu lưu tại một trong các Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; MBH gắn dấu CS hoặc dán tem “đã kiểm tra” không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng được sản xuất, nhập khẩu trước hoặc sau ngày 15-11-2008.

* Cách thức chuyển đổi:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh MBH cần thống kê, lập báo cáo số lượng MBH gắn dấu CS hoặc dán tem “đã kiểm tra” còn tồn theo mẫu và thông báo với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn để được hướng dẫn chuyển đổi sang dấu CR.

- Căn cứ báo cáo của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các bước sau: Phân loại và thống kê số lượng MBH theo tên cơ sở sản xuất ghi tên trên nhãn mũ (đối với mũ sản xuất trong nước, gắn dấu CS), theo tên Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã kiểm tra chất lượng (đối với mũ nhập khẩu, dán tem “đã kiểm tra”). Tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ công bố phù hợp tiêu chuẩn chất lượng với MBH gắn dấu CS đang lưu giữ tại Chi cục hoặc liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện công bố phù hợp tiêu chuẩn.

Đối với MBH có hồ sơ công bố hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo số lượng MBH gắn dấu CS cho một trong các Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đưa MBH đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện việc chuyển đổi sang gắn dấu CR.

Đối với MBH dán tem “đã kiểm tra”, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo số lượng, số seri tem trên MBH đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tương ứng để kiểm tra, rà soát hồ sơ nhập khẩu. Nếu phù hợp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chuyển đổi sang gắn dấu CR.

NG.B (thực hiện)

Chia sẻ bài viết