04/03/2011 - 10:08

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Liên Việt (3/3/1951 - 3/3/2011)

Tự hào về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 3-3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Mặt trận Liên Việt (3/3/1951 - 3/3/2011).

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Liên Việt 60 năm qua và nêu rõ: kỷ niệm 60 năm Mặt trận Liên Việt là dịp để một lần nữa khẳng định và tự hào về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh: MTTQ Việt Nam - tổ chức kế tục sự nghiệp vẻ vang của các tổ chức Mặt trận trước đây quyết tâm nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

NGUYỄN BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết