02/12/2009 - 08:07

Tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Hà Huy Tập, cố Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Sau 68 năm, kể từ ngày đồng chí Hà Huy Tập, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, hy sinh tại Hóc Môn - Gia Định (nay là TP Hồ Chí Minh) đến nay đã tìm được phần mộ của đồng chí. Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta và thể theo nguyện vọng của gia đình, dòng họ đồng chí Hà Huy Tập, ngày 1-12, tại Dinh Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước đã tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Hà Huy Tập và di dời hài cốt đồng chí về an táng tại quê hương huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, đồng chí Trương Tấn Sang đã đọc lời điếu, xúc động ôn lại sự nghiệp cách mạng và những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập với Đảng và dân tộc, thể hiện qua những cống hiến rất đỗi tự hào. Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã trở thành một nhà cách mạng kiên cường, tài năng; một nhà lý luận, một cây bút chiến đấu trên mặt trận tư tưởng và chính trị của cách mạng Việt Nam; một tấm gương của người chiến sĩ cộng sản anh dũng, chí công vô tư, hy sinh trọn đời vì nước, vì dân.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã đi vào cõi vĩnh hằng, song niềm tin và khát vọng mãnh liệt của đồng chí vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng đã được các thế hệ tiếp theo biến thành hiện thực trên đất nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đổi mới của đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta, mục tiêu cao cả mà đồng chí Hà Huy Tập và biết bao đồng chí, đồng bào đã suốt đời hy sinh, phấn đấu.

HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết