16/04/2018 - 19:33

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường

(CT)- Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hằng năm (từ ngày 29-4 đến 6-5), năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”. Qua đó, nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gai đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 2645/BNN-TCTL đề nghị UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương và các bộ, ngành đoàn thể bố trí ngân sách và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở điều kiện cụ thể, từng địa phương tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Một số hoạt động, như: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ, áp phích… với nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương. Tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương. Qua đó, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về nước sạch và giữ gìn vệ sinh bằng các hình thức tọa đàm, thi viết, vẽ… Bên cạnh đó, tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng. Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”…

Lạc Mẫn

Chia sẻ bài viết