15/02/2009 - 10:59

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ngày 14-2, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tổ chức sơ kết hai năm (2007-2008) thực hiện Cuộc vận động.

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động: Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trương Tấn Sang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động nêu rõ: Ngày 3-2-2007, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đây là cuộc sinh hoạt chính trị quan trọng vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua Cuộc vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh..., nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai Cuộc vận động trong hai năm 2007- 2008, nêu rõ những kết quả đã đạt được, nhất là sự chuyển biến trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, nhân dân và kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và cả nước trong hai năm qua, chỉ ra những hạn chế, yếu kém để khắc phục, sửa chữa. Hội nghị rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc vận động để phổ biến và nhân rộng; những nhiệm vụ, giải pháp cần tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả cuộc vận động trong năm 2009 và thời gian tới. Qua sơ kết, đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động trong Đảng, trong xã hội; tiếp tục tạo chuyển biến sâu sắc hơn nữa trong nhận thức và hành động, tạo khí thế thi đua mới làm động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Mục tiêu năm 2009 là đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể ở mọi cấp, mọi ngành; chú trọng nhiệm vụ cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương... để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người tự giác làm theo. Đề cao sự nêu gương trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ chủ trì mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan, mọi đơn vị. Cả nước tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động đẩy mạnh Cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2009 và kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác; tập trung sức, tăng cường chỉ đạo triển khai Cuộc vận động ở cơ quan, ban ngành Trung ương, cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, doanh nghiệp nhà nước, công nhân các khu công nghiệp tập trung, doanh nghiệp tư nhân. Công tác tuyên truyền về Cuộc vận động được tiến hành thường xuyên liên tục, sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú để tiếp tục nâng cao nhận thức và động viên sự tự giác làm theo tấm gương của Bác, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng mỗi tổ chức đảng và toàn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tổng kết hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một Cuộc vận động lớn, có nội dung phong phú và có mối quan hệ hữu cơ, chặt chẽ với công tác xây dựng Đảng, với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Trong hai năm qua, Cuộc vận động đã góp phần thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong Đảng và trong xã hội đã xuất hiện ngày càng nhiều những cán bộ, đảng viên, nhân dân gương mẫu tự giác làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả triển khai Cuộc vận động đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đề ra cho năm 2007 và 2008, có tác động tích cực đến việc khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên...

Thực hiện Cuộc vận động trong năm 2009 và đến năm 2011, Tổng Bí thư yêu cầu: Thứ nhất, phải đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể ở mọi cấp, mọi ngành. Chú trọng nhiệm vụ cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người tự giác làm theo. Thứ hai, đề cao sự nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ chủ trì ở mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan, đơn vị. Trước hết là các cơ quan Trung ương và các đồng chí lãnh đạo là ủy viên các tổ chức đó, như Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội... Thứ ba, tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động đẩy mạnh Cuộc vận động, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2009 và kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành thường xuyên, liên tục, sâu rộng.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ 9 nhiệm vụ và 7 nhóm giải pháp triển khai Cuộc vận động trong năm 2009, Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm việc phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Trong tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chủ đề năm 2009 là “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác, năm nay, Trung ương yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, công chức đều phải xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các nội dung cụ thể và thiết thực. Cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, từ địa phương đến Trung ương đều phải có bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác với chi bộ nơi sinh hoạt. Trong sinh hoạt đảng định kỳ, mỗi đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo phải gương mẫu, tự giác báo cáo kết quả thực hiện trước chi bộ. Đây là nội dung mới, quan trọng, cần quan tâm tổ chức thực hiện để góp phần đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

HƯƠNG THỦY - ĐỖ CƯỜNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết