15/06/2024 - 14:40

Thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2024/NÐ-CP ngày 10-6-2024 quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC): đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Trong đó, việc thực hiện TTHC liên thông điện tử giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất do ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thực hiện áp dụng đối với người chết là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hoặc đang tham gia BHXH tự nguyện; việc thực hiện TTHC liên thông điện tử giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện áp dụng đối với người chết là người đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng.

Người dân thực hiện liên thông điện tử nhóm TTHC đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT
cho trẻ em dưới 6 tuổi tại Bộ phận một cửa UBND xã Giai Xuân, huyện Phong Điền. 

Nguyên tắc thực hiện quy trình liên thông điện tử: việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử được thực hiện hợp lý, khoa học, bảo đảm yêu cầu khai thác, tái sử dụng dữ liệu phục vụ cải cách, đơn giản hóa TTHC giữa các cơ quan, tổ chức và người yêu cầu, không yêu cầu nộp bản giấy; chuyển phương thức xử lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Việc thực hiện TTHC liên thông điện tử tại Nghị định 63/2024/NÐ-CP có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật; không làm tăng chi phí cho cá nhân, tổ chức. Kết quả giải quyết của TTHC thuộc nhóm TTHC liên thông điện tử là thành phần hồ sơ của thủ tục khác trong nhóm sẽ được hệ thống tự động chia sẻ để hoàn thiện hồ sơ gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Ðồng thời, các thông tin trong tờ khai điện tử quy định tại Nghị định 63/2024/NÐ-CP đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, hệ thống thông tin có liên quan, được phần mềm dịch vụ công liên thông điền tự động. Hồ sơ, biểu mẫu điện tử của từng thủ tục sẽ được phần mềm dịch vụ công liên thông tự động phân tách để chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định. Hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử được phần mềm dịch vụ công liên thông đồng bộ về Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh; hồ sơ đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng, tử tuất được đồng bộ về phần mềm nghiệp vụ của các bộ, ngành có liên quan.

Quy trình thực hiện liên thông điện tử các TTHC được thực hiện đơn giản, khoa học. Người yêu cầu chỉ cần truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNeID, lựa chọn mục “Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử” để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định.

Trường hợp người yêu cầu chỉ lựa chọn thực hiện liên thông 2 TTHC (đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú) hoặc 3 TTHC (đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí) hoặc 4 TTHC (đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất), phần mềm dịch vụ công liên thông sẽ điều chỉnh nội dung tờ khai điện tử và giấy tờ phải đính kèm theo nội dung liên thông mà người yêu cầu đã lựa chọn để người yêu cầu thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định.

Về thời gian giải quyết, đối với nhóm TTHC liên thông “đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” không quá 3 ngày làm việc kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp phải xác minh thì không quá 5 ngày làm việc.

Thời gian giải quyết đối với nhóm TTHC liên thông “đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất”: giải quyết trợ cấp mai táng, tử tuất đối với nhóm người có công không quá 18 ngày làm việc; giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng đối với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội không quá 6 ngày làm việc và không quá 11 ngày làm việc đối với trường hợp đối tượng là người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; trợ cấp mai táng, trợ cấp tử tuất đối với đối tượng do ngành BHXH giải quyết không quá 9 ngày làm việc.

Việc trả kết quả TTHC: bản giấy (tại Bộ phận Một cửa của các cơ quan giải quyết TTHC hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo đề nghị của người yêu cầu) hoặc bản điện tử (được các hệ thống tự động gửi đến người yêu cầu qua kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh)...

Nghị định 63/2024/NÐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến ngày 1-7-2024, các Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh, phần mềm nghiệp vụ của các bộ, ngành, địa phương phải nâng cấp, hoàn thiện kết nối, chia sẻ, thông suốt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và phần mềm dịch vụ công liên thông theo quy định của Nghị định này. Kể từ ngày 1-7-2024, hồ sơ 2 nhóm TTHC liên thông điện tử được tiếp nhận, giải quyết theo quy định tại Nghị định này…

Bài, ảnh: C.H

Chia sẻ bài viết