09/06/2011 - 08:44

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Ngày 8-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, cách đây 63 năm, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đoàn kết, chung sức chung lòng, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua nhiều hy sinh, gian khổ, đem sức người, sức của phục vụ kháng chiến, kiến quốc, đưa đất nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn để “chiến thắng giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Phong trào thi đua ái quốc đã phát triển sâu rộng trong cả nước, trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo động lực và sức mạnh to lớn góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước (hiện nay nông thôn là địa bàn sinh sống của khoảng 70% dân số; nông nghiệp tạo việc làm cho khoảng 50% lao động, đóng góp khoảng 20% GDP, gần 30% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia). Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và đã có nhiều cơ chế, chính sách để phát triển nông nghiệp, nông thôn và chăm lo cải thiện đời sống nông dân.

Thủ tướng cũng nêu rõ chủ trương của Đảng về đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững đất nước, xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Trong nông nghiệp, nông thôn tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương khóa X, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 phấn đấu xây dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia... Phấn đấu đến năm 2015 cả nước có 20% số xã, đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới.

Để chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng bộ, rộng khắp và mang lại lợi ích thiết thực, thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động phong trào thi đua với chủ đề “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn phong trào thi đua với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với việc tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các phong trào thi đua khác trên địa bàn tỉnh, thành phố. Thủ tướng yêu cầu kết thúc giai đoạn 1, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiến hành tổng kết giai đoạn, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới để làm cơ sở triển khai tiếp giai đoạn 2 và tổng kết vào năm 2020...

Thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi các cấp, các ngành và nhân dân cả nước chung sức đồng lòng, quyết tâm thi đua xây dựng nông thôn mới vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

CHU THANH VÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết