07/04/2012 - 22:01

Thủ tướng Chính phủ đồng ý nhiều đề xuất của Hội Nông dân Việt Nam về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn

(TTXVN)- Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 129 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội nông dân Việt Nam ngày 16-3-2012.

Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao vai trò của giai cấp nông dân và kết quả công tác của các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Các hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực, không ngừng đổi mới phương thức vận động, tập hợp nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội; nổi bật là việc phối hợp với Chính phủ và các cấp chính quyền trong việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Hội đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai các chương trình, dự án ở các lĩnh vực như: Xây dựng nông thôn mới, khuyến nông, khuyến ngư, phát triển ngành nghề nông thôn, nước sạch, vệ sinh môi trường, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ nông dân vay vốn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tiếp cận thông tin, giải quyết khiếu nại tố cáo, xây dựng cơ chế chính sách; chỉ đạo các cấp hội thực hiện kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô. Nhiều phong trào thi đua do Hội phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Thủ tướng đã đồng ý về chủ trương và giao cho các bộ, ngành liên quan, trong đó các đơn vị đóng vai trò chủ lực là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, cần phối hợp với Hội nông dân để nghiên cứu, đề xuất những chính sách cụ thể liên quan đến các vấn đề mà Hội đề xuất với Chính phủ như: Đổi mới cơ chế, chính sách đủ hấp dẫn để huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư về nông thôn, tập trung cho kết cấu hạ tầng...; chính sách khắc phục tình trạng manh mún, phân tán hiện nay; quy hoạch vùng sản xuất gắn với hình thành cơ sở chế biến; chính sách bảm hiểm cây trồng vật nuôi; chính sách tạo điều kiện cho nông dân vay vốn, cơ chế huy động vốn đối với ngân hàng thương mại để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; điều chỉnh đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng; để nông dân vay vốn không phải nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cơ chế tạo lập nguồn vốn lâu dài cho Ngân hàng chính sách xã hội.

Về chính sách liên quan đến đất đai, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc, khi thu hồi đất phải đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cơ sở hạ tầng. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi Luật đất đai năm 2003...

Chia sẻ bài viết