16/01/2013 - 21:54

Thông qua Nghị quyết hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn

Trong ngày làm việc cuối của Phiên họp thứ 14, sáng 16-1, sau khi góp ý nhiều nội dung đề nghị Ban soạn thảo lưu ý tiếp thu, chỉnh sửa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Đây là dự thảo Nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại phiên họp thứ 13 (tháng 12 năm 2012). Sau phiên họp, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đã tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Về phạm vi, Nghị quyết này hướng dẫn việc thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội với các nội dung hướng dẫn bao gồm nhóm các quy định về: Những người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm hằng năm; nội dung báo cáo và trách nhiệm giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm; việc xác minh, trả lời những vấn đề đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu; mẫu phiếu sử dụng trong lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu; nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; xử lý kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; việc từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức và việc đề nghị, kiến nghị Quốc hội, Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Cơ bản các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với những nội dung của dự thảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung vào Nghị quyết những hướng dẫn về cách thức thảo luận ở Tổ, Đoàn; việc phối hợp với cơ quan tổ chức, cán bộ trong trường hợp từ chức, thay thế cán bộ vì kết quả tín nhiệm thấp.

Cho ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, rà soát, hướng dẫn đầy đủ các nội dung trong Nghị quyết 35 một cách chi tiết tương tự như quy chế bầu cử. Đặc biệt, cần chú ý quy định chi tiết về quy trình hướng dẫn từ chức; thay thế cán bộ trong trường hợp tín nhiệm thấp. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Pháp luật nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết với việc lựa chọn mẫu phiếu bầu, quy định tính hợp lệ của phiếu hợp lý, chặt chẽ, không để xảy ra trường hợp rủi ro trong quá trình bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm.

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết