19/10/2016 - 20:44

Thời gian giải quyết hồ sơ đất đai đối với một số trường hợp cụ thể

Một bạn đọc ở huyện Thới Lai (TP Cần Thơ), thắc mắc: Thời gian qua, tôi được biết TP Cần Thơ có ban hành quy chế phối hợp trong thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vậy, theo quy chế này thì thời gian giải quyết hồ sơ đất đai được quy định ra sao?

Về thắc mắc của bạn, ông Huỳnh Thanh Phường, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thới Lai, giải đáp:


Theo Quyết định số 1955/2016/QĐ-UBND ngày 9-6-2016 của UBND TP Cần Thơ ban hành quy chế phối hợp trong thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đó, tại Điều 5 của quyết định này, quy định thời gian giải quyết hồ sơ đối với một số trường hợp cụ thể như:

1. Thời gian phối hợp thực hiện thủ tục hành chính về đất đai nêu tại quy chế này bao gồm thời gian tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả của thủ tục hành chính, không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết theo quy định của Nhà nước.

2. Trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

3. Trường hợp người sử dụng đất thực hiện quyền đối với một phần thửa đất thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền trước khi thực hiện thủ tục chuyển quyền. Trường hợp, trích đo địa chính thửa đất khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động đất đai ở nơi không có bản đồ địa chính hoặc do tách thửa, hợp thửa, chỉnh lý biến động ranh giới thửa đất thì thời gian thực hiện trích đo địa chính là không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Thời gian thực hiện công việc này không tính vào tổng thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động đất đai.

4. Cơ quan Thuế: Trong thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận Phiếu chuyển thông tin địa chính của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Cơ quan Thuế ban hành Thông báo về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và chuyển Thông báo đến chủ sử dụng đất, đồng thời gửi một bản Thông báo đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (nơi chuyển thông tin cho Cơ quan Thuế).

5. Cơ quan Tài chính: Xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp hoặc số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp chuyển cho Cơ quan Thuế trong thời gian không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ Văn phòng Đăng ký đất đai.

6. Cơ quan quản lý nhà ở, công trình xây dựng, UBND cấp huyện được phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng, cấp Giấy phép xây dựng: có trách nhiệm trả lời cho Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trong thời gian không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được Phiếu lấy ý kiến.

7. Khi thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa, UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho có trách nhiệm xác nhận hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho có trực tiếp sản xuất nông nghiệp hay không theo quy định tại Khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013. Thời gian thực hiện không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

8. Thời gian thực hiện đối với các thủ tục ghép: Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất mà phải đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận không quá tổng thời gian thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quy định tại thủ tục số 8 và thủ tục đăng ký biến động quy định tại thủ tục số 7.a.2 và 7.b.2 Phụ lục Quy chế này...

C.H (thực hiện)

Chia sẻ bài viết