18/06/2024 - 20:02

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thảo luận về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) 

(TTXVN) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 18-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

Đại biểu Trần Khánh Thu, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình phát biểu. Ảnh: quochoi.vn

Dự án Luật được xây dựng nhằm quán triệt và thể chế hóa sâu sắc các quan điểm, đường lối đổi mới của Ðảng liên quan đến việc xây dựng, phát triển đất nước; phù hợp với Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành.

Do Luật Công đoàn được ban hành trước khi Hiến pháp năm 2013 được thông qua nên có những quy định của Luật chưa hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp. Sau Ðại hội XII, XIII của Ðảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề liên quan đến tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và hội nhập quốc tế sâu, rộng.

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, Quốc hội đã ban hành nhiều luật mới có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động, tổ chức Công đoàn. Ðặc biệt, Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua tháng 11-2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021), với nhiều nội dung mới về quan hệ lao động, về quyền Công đoàn tại doanh nghiệp, khác biệt so với các quy định của Luật Công đoàn. Do đó, Luật Công đoàn cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với Hiến pháp và hệ thống pháp luật.

Dự thảo Luật hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy công đoàn, cơ chế quản lý cán bộ công đoàn và tăng cường vai trò của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới. Trong đó, quy định cụ thể hơn hệ thống tổ chức của Công đoàn Việt Nam theo hướng Công đoàn Việt Nam là tổ chức thống nhất theo mô hình Công đoàn 4 cấp; mô hình tổ chức Công đoàn các cấp được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Trong phiên họp chiều, sau khi nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án Luật này.

Chia sẻ bài viết