01/12/2023 - 20:26

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Thảo luận tại 10 Trung tâm góp ý vào các văn kiện

(TTXVN)- Sáng 1-12, tại Hà Nội, Ðại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã tiến hành Phiên làm việc thứ nhất.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Ðại hội đã bầu Ðoàn Chủ tịch, Ðoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Ðại hội; thông qua chương trình làm việc và quy chế của Ðại hội; nghe các báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Ðại hội; Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Ðại hội, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, Báo cáo về sửa đổi, bổ sung Ðiều lệ Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu tại Phiên làm việc thứ nhất, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Ðình Khang cho biết, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều khó khăn so với dự báo. Tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, trong đó có việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động và hoạt động Công đoàn. 

Trong bối cảnh đó, với quyết tâm vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống, tinh thần năng động, sáng tạo, vì đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Ðại hội XIII Công đoàn Việt Nam có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, cụ thể hóa các chủ trương của Ðảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ðoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 5 năm tới; sửa đổi, bổ sung Ðiều lệ Công đoàn; bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất, chính trị, đạo đức, năng lực công tác, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Trình bày tổng quát Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, Phó Chủ  tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đã đạt kết quả nổi bật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. 

Tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tập trung nguồn lực, triển khai nhiều mô hình mới trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Công tác tham gia phòng, chống dịch COVID-19, đồng hành với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để lại nhiều dấu ấn. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục có nhiều đổi mới, giúp nâng cao nhận thức và lòng tin của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh…

Phó Chủ  tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nêu 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2023 - 2028 để các đại biểu thảo luận đó là: Ðẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…

Trong ngày làm việc thứ nhất, Ðại hội chia tổ thảo luận tại 10 Trung tâm góp ý vào các văn kiện trình Ðại hội.

ĐỖ BÌNH 

Chia sẻ bài viết