02/12/2021 - 07:16

Thành ủy yêu cầu thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN

(CT) - Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành công văn về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQVN.

Thực hiện công văn của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQVN về kiến nghị sau giám sát đối với việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chủ tịch UBND các cấp năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đúng trách nhiệm trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; lãnh đạo nâng cao trách nhiệm trong giải quyết các vụ việc còn có ý kiến khác nhau, các vụ việc đông người phức tạp, kéo dài tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, chấp hành những quyết định đã được giải quyết đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về khiếu nại và tố cáo. Song song đó là phối hợp chính quyền cùng cấp và các cơ quan chức năng trong công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát việc thực hiện pháp luật của chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và những người có trách nhiệm, thẩm quyền tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời báo cáo cấp ủy, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết những vi phạm liên quan, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân; kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để phát sinh điểm nóng…

K.V

Chia sẻ bài viết