10/07/2015 - 11:07

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN

 Quán triệt Chỉ thị 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

(CT)- Ngày 9-7-2015, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, một số sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội…

Trong 6 tháng qua, Ban Dân vận Trung ương thực hiện tốt công tác tham mưu trình Ban Bí thư ban hành thực hiện các đề án đảm bảo đúng tiến độ; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Ban Dân vận Trung ương theo dõi, nắm tình hình nhân dân trong quá trình đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; phối hợp với mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương chỉ đạo các cấp tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Công tác phối hợp trao đổi thông tin, tổ chức giao ban định kỳ giữa ban dân vận với mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục được duy trì tốt, góp phần nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân, phản ánh và tham mưu cho Trung ương, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, giải quyết nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang được chú trọng thực hiện…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đề nghị thời gian tới Ban Dân vận tham mưu cho các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…Ban Dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt việc nắm bắt, báo cáo, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan dân vận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong bộ máy nhà nước thực hiện tốt công tác vận động quần chúng…

Triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thực hiện đầy đủ chính sách đối với nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy các ngành và cả hệ thống chính trị trong công tác chăm lo, thực hiện chính sách đối với nạn nhân CĐDC; tiếp tục vận động đi đôi với đấu tranh phù hợp đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết hậu quả CĐDC/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

THANH THY-MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết