16/11/2012 - 20:57

Sửa đổi, bổ sung quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18-10-2012 quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23-9-2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30-1-2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-12-2012.

Trường hợp người lao động hoặc con dưới bảy tuổi của người lao động khám, chữa bệnh tại nước ngoài, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau gồm: sổ BHXH, giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp và Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập theo mẫu do BHXH Việt Nam quy định. Trường hợp người lao động trước đó đã có thời gian đóng BHXH sau đó gián đoạn rồi trở lại làm việc mà ốm đau ngay trong tháng đầu trở lại làm việc và đóng BHXH thì mức tiền lương, tiền công làm cơ sở tính hưởng chế độ ốm đau là mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH của chính tháng đó.

Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 1 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. Trường hợp hồ sơ người lao động không ghi ngày sinh, tháng sinh (chỉ ghi năm sinh), thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 1 tháng 1 của năm liền kề sau năm người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH được tính từ ngày 1 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm hưởng lương hưu ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho BHXH chậm nhất 30 ngày trước thời điểm người lao động được hưởng lương hưu. Trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ chậm so với quy định thì phải có văn bản giải trình nêu rõ lý do.

Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm do người lao động ghi trong đơn đề nghị khi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Và người lao động phải tự nộp hồ sơ cho BHXH trước thời điểm hưởng lương hưu.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết