25/01/2011 - 08:41

Quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(TTXVN)- Ngày 20-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, việc quản lý tài chính nhằm mục đích thực hiện tốt chức năng tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ: bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; thực hành tiết kiệm chống lãng phí để tạo điều kiện đầu tư phát triển; tăng thu nhập, cải thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức và gắn trách nhiệm với lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động nghiệp vụ. Việc quản lý tài chính để trao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho thủ trưởng đơn vị trong sử dụng biên chế và kinh phí quản lý được giao; thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Quyết định quy định rõ về nguồn tài chính; kế hoạch tài chính; quản lý, sử dụng và quyết toán tài chính; lệ phí chi trả chế độ bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp; hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm; hoạt động cho vay của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; chi phí quản lý bộ máy; chi đầu tư phát triển; nguồn trích chi phí quản lý bộ máy và chi đầu tư phát triển; sử dụng biên chế, lao động...

Bãi bỏ Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29-3-2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-3-2011; các quy định tại Quyết định này được thực hiện từ năm ngân sách 2011.

Chia sẻ bài viết