29/04/2017 - 16:24

Phát triển các “mảng xanh” đô thị

Công tác chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố đã được "chuyên nghiệp hóa" bằng cách giao cho các đơn vị có chuyên môn thực hiện. Hằng năm, các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương tổ chức đấu thầu để giao cho đơn vị thuê bao thực hiện việc chăm sóc cây xanh và phải chịu trách nhiệm trồng lại cây mới nếu chăm sóc không tốt để cây bị chết hoặc bị thiệt hại.

Chia sẻ bài viết