12/03/2018 - 09:31

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Chi, Chủ tịch UBMTTQVN quận Bình Thủy:

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã răn đe và từng bước đã ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Trên thực tế, từng lúc, từng nơi công tác xây dựng Đảng vẫn còn mặt hạn chế, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nội dung sinh hoạt Đảng, công tác tự phê bình và phê bình có nơi còn mang tính hình thức… Chính vì thế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để qua đó, từng cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc về nguy cơ và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhằm thực hiện nhóm giải pháp “Về phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội”, UBMTTQVN quận Bình Thủy tích cực làm tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, nhân dân về công tác giám sát và phản biện xã hội. MTTQ quận đã làm tốt 3 nhiệm vụ kết hợp: giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chú trọng giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và nhân dân, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; tăng cường sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của quận.

Đạt kết quả trên có vai trò rất lớn của các cấp ủy đảng, thông qua việc bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị cho Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội để có đủ khả năng thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội. Định kỳ, Quận ủy tổ chức hội nghị để nghe và góp ý kiến cho hoạt động nói chung và hoạt động giám sát nói riêng của Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội. Đối với chính quyền, có chương trình phối hợp cụ thể hằng năm; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của mình; tiếp thu, trả lời kịp thời những kiến nghị của Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp...

Với sự lãnh đạo, quyết tâm xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh của Đảng ta, tin rằng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhất định sẽ thu được nhiều  kết quả tốt đẹp. Trong đó, vai trò giám sát của Mặt trận, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân là hết sức quan trọng.

THANH THY (ghi)

Chia sẻ bài viết