23/07/2018 - 07:53

Những quy định mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

Kể từ ngày 1-7-2018, Nghị định số 72/2018/NĐ-CP (của Chính phủ quy định mức lương cơ sở  mới) có hiệu lực thi hành. Theo đó, các mức chi trả bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ có sự thay đổi; mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2018 đối với 8 nhóm đối tượng sẽ tăng thêm 6,92% (theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP).

Người dân khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức.
Người dân khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức.

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội và được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở cấp huyện, ở cấp xã, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2018. Theo đó, mức lương cơ sở tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở mới sẽ dùng làm căn cứ tính phụ cấp, thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Những đối tượng tăng tiền đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1-7-2018 gồm: Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người hưởng lương theo chế độ nhà nước quy định, người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Từ ngày 1-7-2018, số tiền đóng BHYT, BHXH có một số thay đổi để phù hợp với mức lương cơ sở mới.

Việc tăng lương cơ sở cũng giúp quyền lợi và mức hưởng BHYT của chủ thẻ tham gia BHYT được tăng theo. Số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm (mức hưởng khi đóng BHYT 5 năm liên tục) tương ứng 6 tháng lương cơ sở điều chỉnh tăng từ 7,8 triệu đồng lên 8,34 triệu đồng từ ngày 1-7-2018.

Ngoài ra, mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2018 đối với 8 nhóm đối tượng sẽ tăng thêm 6,92%. Đây là nội dung chính của Nghị định số 88/2018/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của Chính phủ ban hành. Theo đó, kể từ ngày 1-7-2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2018 đối với 8 nhóm đối tượng: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, Công an Nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng; Công an Nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20-8-2010; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6-5-2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130/QĐ-CP ngày 20-6-1975 và Quyết định 111-HĐBT ngày 13-10-1981; quân nhân, Công an Nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, Công an Nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

C.H (Tổng Hợp)

Chia sẻ bài viết