10/05/2024 - 19:23

NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán thu ngân sách năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán thu ngân sách năm 2024;

Xét Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024; Công văn số 1582/UBND-KT ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải trình một số nội dung tại cuộc họp thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố; Công văn số 1620/UBND-KT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải trình một số nội dung tại cuộc họp thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố và Điều 1 của Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024, như sau:

Chi tiết tại các phụ lục đính kèm:

+ Phụ lục I: Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục I của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phụ lục II: Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục III của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND và Phụ lục II của Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phụ lục III: Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục IV của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND và Phụ lục III của Nghị quyết 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phụ lục IV: Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục V của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND và Phụ lục IV của Nghị quyết 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phụ lục V: Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục VI của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND và Phụ lục V của Nghị quyết 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phụ lục VI: Điều chỉnh Phụ lục IX của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND và Phụ lục VI của Nghị quyết 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phụ lục VII: Danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 các nguồn vốn ngân sách địa phương.

- Phụ lục VIII: Danh mục dự án bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách trung ương.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định giao bổ sung dự toán cho các đơn vị dự toán cấp I khi phát sinh nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chưa xác định được rõ đơn vị thực hiện trong dự toán đầu năm của các đơn vị dự toán cấp I và các nội dung dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố cho phép thực hiện trong dự toán chi ngân sách thành phố năm 2024 và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng nhân dân thành phố, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan liên quan khác về tính chính xác, đúng quy định của các số liệu giao bổ sung dự toán cho các đơn vị dự toán theo đúng quy định pháp luật về ngân sách và các quy định liên quan.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Các nội dung khác trong Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố không điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết này vẫn còn hiệu lực thi hành.

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024.

CHỦ TỊCH

Đã ký

Phạm Văn Hiểu

Chia sẻ bài viết