29/07/2011 - 09:20

Ngày 11-4 hàng năm là Ngày Hợp tác xã Việt Nam

(TTXVN)- Ngày 27-7, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định lấy ngày 11 tháng 4 hàng năm là “Ngày Hợp tác xã Việt Nam”.

Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức ngày Hợp tác xã Việt Nam hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức, giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động, sáng tạo của các hợp tác xã, động viên phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác ở nước ta.

Bên cạnh đó, biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng, phát triển phong trào hợp tác xã (HTX), thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chia sẻ bài viết