21/01/2018 - 16:06

Đồng chí Hoàng Vinh Quang, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 5, phường An Thới, quận Bình Thủy:

Nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên

Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (gọi tắt là NQTW4) ban hành rất kịp thời, đúng lúc. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Muốn thực hiện hiệu quả NQTW4, theo tôi, trước hết phải xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm, đồng bộ các giải pháp, từng đảng viên phải đăng ký và thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện đạo đức, lối sống…Từ đó, giúp từng cán bộ, đảng viên tự soi rọi, để đề ra những giải pháp khắc phục (nếu có).

 Tùy vào chức năng, nhiệm  vụ, vị trí công tác, từng cán bộ, đảng viên phải đăng ký bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực. Các cấp ủy Đảng cần quan tâm, phân công giao việc; trong đó có quy định trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, nhằm tạo điều kiện cho đảng viên phát huy năng lực, sở trường, sức cống hiến. Từ đó giúp đảng viên nâng cao dần nhận thức, bản lĩnh chính trị; cũng như xác định rõ ý thức trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, cấp ủy đảng các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quan tâm, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm bắt tình hình, ổn định tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm công tác đấu tranh, tự phê bình và phê bình; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể; duy trì thường xuyên việc kiểm điểm xoay vòng… để kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái, tiêu cực.

Quỳnh Lam (lược ghi)

Chia sẻ bài viết